Dijous 24 de març de 2011 a les 20:00h a l’Avinguda de les Escoles 16, 3er 2ª.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2. Resum de la temporada esportiva.
3. Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes.
4. Pressupost nova temporada.
5. Elecció de president.
6. Precs i preguntes.